Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Η συμβολή της ακτινογραφίας θώρακος στη διάγνωση του πνευμοθώρακα σε κατακεκλιμένους ασθενείς

Κυριακαράκος Ι. 1,  Γκότση Μ.2, Διακόνου Ε.2, Τσιούδα Θ.3, Μηλίδης Θ.*, Μάλλιας Ι.4

1Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, 2 Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, 3Μ.Ε.Θ. Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, 4Β. Παθολογική Κλινική  Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, Σέρρες.

Σκοπός: Να αποδειχθεί η συμβολή της ακτινογραφίας θώρακος στην διάγνωση του πνευμοθώρακα σε κατακεκλιμένους ασθενείς.

Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι α/ες θώρακος 8 ασθενών με πνευμοθώρακα, οι οποίοι παροχετεύτηκαν με επιτυχία. Τα ευρήματα της ακτινογραφίας θώρακος επιβεβαιώθηκαν με Αξονική Τομογραφία θώρακος που διενεργήθηκε στα πλαίσια του ελέγχου. 

Αποτελέσματα: Τα ακτινολογικά ευρήματα που παρατηρήθηκαν στην ύπτια α/α θώρακος της διάγνωσης του πνευμοθώρακα ήταν τα εξής: 
  1. Αυξημένη ακτινοδιαφάνεια του θόλου του διαφράγματος.
  2.  Εκσεσημασμένη και σαφώς αφοριζόμενη καρδιοφρενική γωνία.
  3.  Σαφώς αφοριζόμενος πλευροδιαφραγματικός χώρος.
  4.  Σαφώς αφοριζόμενο όριο του διαφράγματος που εκτείνεται μέχρι της Σ.Σ.
  5.  Σαφώς αφοριζόμενο όριο του μεσοθωρακίου. Στον υπό τάση πνευμοθώρακα τα ακτινολογικά ευρήματα ήταν τα εξής:
  • Απώθηση των μεσοθωρακικών δομών προς την αντίθετη πλευρά.
  • Καταβύθιση και επιπέδωση του διαφράγματος. 
  • Ατελεκτασία.
Με βάση τα ανωτέρω τέθηκε η διάγνωση του πνευμοθώρακα και στους 8 ασθενείς. 


Συμπεράσματα: Καταφαίνεται ότι η α/α θώρακος είναι η άμεση και κύρια μέθοδος στην διάγνωση του πνευμοθώρακα σε κατακεκλιμένους ασθενείς.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου