Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Έλεγχος της ανταπόκρισης σε νεοεπικουρική θεραπεία με κλινική εξέταση, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία


Μια αναδρομική μελέτη 5,5 ετών πραγματοποιήθηκε με στόχο να ελέγξει την ακρίβεια, τη θετική και αρνητική προγνωστική αξία της κλινικής εξέτασης και των τεχνικών απεικόνισης σε ότι αφορά τον προσδιορισμό της πλήρης ιστολογικής απάντησης σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού μετά από νεοεπικουρική θεραπεία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ann Surg Oncol ( 2011;18:3160-3).
Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν από έναν χειρουργό  μαστού πριν από την αρχή της νεοεπικουρικής θεραπείας και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του χειρουργείου. Επίσης πραγματοποίησαν ψηφιακή μαστογραφία , υπερηχογράφημα μαστού και μαγνητική τομογραφία.
Η ακρίβεια, η θετική και αρνητική προγνωστική αξία της κάθε μεθόδου υπολογίσθηκαν στη βάση της τελικής ιστολογικής έκθεσης.
Αναλύθηκαν εξήντα δύο όγκοι σε εξήντα έναν ασθενείς με μέση ηλικία 56 ετών (από 34 ως 87ετών).
Η συνολική ακρίβεια κυμάνθηκε από 54%  για την κλινική εξέταση έως 80% για το υπερηχογράφημα. Όλες οι τεχνικές είχαν μια θετική προγνωστική αξία μεγαλύτερη από 75% στην αναγνώριση της παρουσίας υπολειπόμενης  νόσου. Η θετική προγνωστική αξία σε κάθε μέθοδο ήταν γενικά υψηλότερη όταν οι ασθενείς ήταν νεαρής ηλικίας. Η αρνητική προγνωστική αξία, όμως,  όλων των μεθόδων ήταν μικρότερη από 50%. Η ακρίβεια όπως και η αρνητική προγνωστική αξία επηρεαζόντουσαν περαιτέρω σε νέες γυναίκες.
Οι συγγραφείς της μελέτης συνέκριναν τα στοιχεία τους με τα αντίστοιχα της διεθνούς αρθρογραφίας και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η μαγνητική τομογραφία είναι ανώτερη σε ότι έχει σχέση στην ακρίβεια και την θετική προγνωστική αξία, παρόλο που η αρνητική προγνωστική αξία της παραμένει χαμηλή, περίπου 65%.
Η επιβεβαίωση της ιστολογικά υπολειμματικής νόσου επισημαίνεται καλά απ’ όλες τις εξετάσεις, καμία τους, όμως, δεν είναι ικανή να προσδιορίσει την ιστολογικά διαπιστούμενη πλήρη ανταπόκριση της νόσου μετά τη νεοεπικουρική θεραπεία.
Στο ίδιο τεύχος του περιοδικού, στις σελίδες 3149-54 δημοσιεύθηκε μελέτη από το Πίτσμπουργκ των Η.Π.Α με παρόμοιο θέμα. Σ΄αυτή διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια της μαγνητικής τομογραφίας σε ότι αφορά το μέγεθος του όγκου μετά την χημειοθεραπεία εξαρτάται από τον υπότυπο του όγκου. Είναι υψηλότερη σε Er - /Her 2 + και σε τριπλά αρνητικούς και είναι μικρότερη σε αυλικού τύπου όγκους.
Η γνώση για το πώς αυτοί οι διάφοροι υπότυποι του όγκου επηρεάζουν την ακρίβεια της μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συστάσεις σε ότι αφορά την χειρουργική που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου