Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Ο ρόλος του Τεχνολόγου - Ακτινολόγου στην τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών (Hook-wire) προεγχειρητικά στις παθήσεις του μαστού


∆ρακουλίδου Σ., Χαλκιαδάκης Ν., Χριστοπούλου Ε., Γκουτζαµάνης ∆., Βλαχάκης Λ., Χρυσάκη Α., Βρακά Α., Τσαµπάζης Γ., Καραµπέκιου Ν., Χαλαζωνίτης Α.
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα.

Σκοπός: Η συµβολή του Τεχνολόγου- Ακτινολόγου στην ακριβή τοποθέτηση του συρµάτινου οδηγού (hookwire) µε τη µέθοδο της στερεοταξίας, για την προεγχειρητική εντόπιση βλαβών του µαστού.

Υλικό και µέθοδος: Η µέθοδος εφαρµόζεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσ. “Αλεξάνδρα” σε ασθενείς µε µη ψηλαφητές βλάβες, οι οποίες ακτινολογικά χαρακτηρίζονται ως πιθανώς κακοήθεις (Bi Rads 4) ή ως πιθανώς καλοήθεις (Bi Rads 3). Αφού εντοπιστεί η βλάβη στην κατά µέτωπο µαστογραφία, γίνεται λήψη ακτινογραφίας µε στόχο η βλάβη να απεικονιστεί στο κέντρο του film. Κατόπιν, λαµβάνονται δύο επιπλέον λήψεις, µε κλίση της λυχνίας 15° δεξιά και 15° αριστερά. Ακολούθως το film µε τις δύο λήψεις τοποθετείται στο µηχάνηµα της στερεοτακτικής εντόπισης. Οι συντεταγµένες x, y, και z που προκύπτουν οδηγούν µε απόλυτη
ακρίβεια στη βλάβη. Ο συρµάτινος οδηγός µπορεί πλέον να τοποθετηθεί στο µαστό και να οδηγηθεί επιτυχώς στη βλάβη χωρίς καµία απόκλιση. Μετά την τοποθέτηση του οδηγού λαµβάνονται δύο ακόµη λήψεις µαστογραφίας (µία κατά µέτωπο και µία πλάγια), προκειµένου να επιβεβαιωθεί η θέση του πάνω στη βλάβη.

Αποτελέσµατα: Όλες οι τοποθετήσεις συρµάτινου οδηγού µε πιστή εφαρµογή της προαναφερθείσας µεθόδου ήταν επιτυχείς και εξασφάλισαν την αποτελεσµατικότητα της επακόλουθης χειρουργικής πράξης.

Συµπεράσµατα: Όταν οι ακτινογραφικές λήψεις, οι µετρήσεις του Τεχνολόγου - Ακτινολόγου και η τοποθέτηση του συρµάτινου οδηγού γίνονται σωστά και επακριβώς, αφενός ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τοποθέτησης του οδηγού εκτός της βάσης, αφετέρου το έργο του χειρουργού διευκολύνεται µε τη µέγιστη ακρίβεια, επ’ωφελεία του ασθενούς.
Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου