Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ο ρόλος του Τεχνολόγου - Ακτινολόγου στον ποιοτικό έλεγχο της μαστογραφίας

Στ. Δρακουλίδου, Λ. Βλαχάκης, Δ, Γκουτζαμάνης, Ν. Χαλκιαδάκης, Ε. Χριστοπούλου, Α. Χρυσάκη, Γ. Τσαμπάζης, Ν. Καραμπέκιου, Μ. Αλεφραγκή, Δ. Ρόδης, Α.Ν. Χαλαζωνίτης.

Σκοπός
Να καταδείξουμε τον σημαντικό ρόλο του Τεχνολόγου - Ακτινολόγου στην βελτίωση της ποιότητας της μαστογραφικής εικόνας μέσω της χρήσης ειδικού ομοιώματος (Phantom).

Υλικό
Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιείται ειδικό Phantom που αντιστοιχεί σε 42cm πάχους συμπιεσμένου μαστού και περιέχει αντιστοιχίες από ίνες, ομάδες αποτιτανώσεων και μάζες.

Μέθοδος
Τοποθετούμε το Phantom επάνω στην επιφάνεια του υποδοχέα της κασέτας ακριβώς όπως και θα τοποθετούσαμε ένα μαστό.
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε μικρή συμπίεση με το πίεστρο του μαστογράφου.
Ακολούθως επιλέγουμε τις παραμέτρους KVp και MAS και προχωρούμε σε λήψεις. 

Αποτελέσματα
Περιγράφονται διεξοδικά το σύστημα βαθμονόμησης αναφορικά με την απεικόνιση των επιμέρους στοιχείων του Phantom.
Α) Υπάρχουν έξι ίνες με διάμετρο 1.56, 1.12, 0.89, 0.75 και 0.4 mm.
-Αν όλο το μήκος της ίνας είναι ορατό και αν η θέση και ο προσανατολισμός είναι σωστά, τότε έχουμε 1 βαθμό.
-Αν δεν είναι όλες ή περισσότερες από το ήμισυ των ινών ορατές, αλλά η θέση και ο προσανατολισμός τους είναι σωστά, τότε έχουμε 0.5 βαθμό.
Β) Υπάρχουν πέντε ομάδες αποτιτανώσεων με έξι κηλίδες η κάθε μία και διάμετρο 0.54, 0.40, 0.32, 0.24 και 0.16.
-Αν τέσσερις ή περισσότερες .
-Αν δύο ή τρεις από τις έξι κηλίδες της κάθε ομάδας αποτιτάνωσης είναι ορατές στις σωστές θέσεις έχουμε 0.5 βαθμό.
Γ) Υπάρχουν πέντε μάζες με διάμετρο και πάχη από 2.00, 1.00, 0,75, 0.50 και 0.25.
-Αν μια μάζα είναι στη σωστή θέση και η περίμετρός της ( >3/4 της περιμέτρου), τότε έχουμε 1 βαθμό.
-Αν μια μάζα είναι ορατή στη σωστή θέση και η περίμετρός της δεν είναι ορατή, τότε έχουμε 0.5 βαθμό.

Ένα αποδεικτικό σύστημα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει:
-την 0.75mm συνδετική ίνα (αριθμός 4)
-την 0.35mm αποτιτάνωση (αριθμός 9)
-την 0.75mm μάζα (αριθμό 14)

Σύμφωνα με τα κριτήρια του American College of Radiology (ACR), ένας καλός μαστογράφος πρέπει να δίνει συνολικά τα ακόλουθα αποτελέσματα:
-4 βαθμούς για ινώδεις ιστούς 
-3 βαθμούς για μικροαποτιτανώσεις
-3 βαθμούς για μάζες

Συμπεράσματα
Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η σωστή ποιότητα μαστογραφιών, που να περιέχουν όσο το δυνατών περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες.
Κρίνεται συνεπώς απαραίτητο κάθε επαγγελματίας Τεχνολόγος - Ακτινολόγος να είναι σε θέση να βαθμονομεί το μαστογράφο που χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο η συμβολή του στην επίτευξη ορθής διάγνωσης καθίσταται καταλυτική.

Πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου